Kierrätyksen edistäminen on osa kiertotaloutta

16.02.2019

Hallinto on monin tavoin avainasemassa kiertotalouden edistämisessä. Tavoitteet asetettiin korkealle heti hallituskauden alkumetreillä - Suomen pitäisi olla kiertotalouden kärkimaa vuoteen 2025 mennessä. EU:n kiertotalouspaketti on tuonut tähän lisämausteensa, ja Suomen tilanne kiertotalouden kartalla herättää isoa kiinnostusta.

Jätehuolto, kierrätystavoitteet ja niihin liittyvät toimet ovat näkyvästi esillä, kun puhutaan kiertotalouden edistämisestä. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii kuitenkin muutoksia koko arvoketjussa tuotteen suunnittelusta liiketoimintamalleihin sekä kulutukseen. Kierrätyksen lisääminen on viimeinen vaihe, jossa jo syntyneelle jätteelle etsitään uusia käyttötarkoituksia. Hallinnossa on toteutettu tähän liittyen lukuisia hankkeita, joista muutamaa avaan tässä kirjoituksessa tarkemmin.

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta

Ympäristöministeriö alkoi valmistella tietoalustaa osana jätelakiuudistusta kahden tavoitteen kärjellä. Ensinnäkin tietoalustalla halutaan lakisääteisesti luoda edellytykset yrityksille kunnan jätehuoltopalvelujen käyttöön tilanteessa, jossa markkinaehtoista palvelua ei ole saatavilla. Nykytilanteessa tätä ns. TSV-palvelun tarvetta ei ole avoimesti ja läpinäkyvästi arvioitu. Toiseksi tietoalusta on paikka, jossa voi ilmoittaa eri jätteistä, sivuvirroista ja palveluista. Molemmat ovat tärkeitä elementtejä, kun luodaan mahdollisuuksia yritykselle kehittää kierrätystä ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Avainasemassa on, että järjestelmästä tulee helppokäyttöinen ja se tuottaa aidosti hyötyä käyttäjilleen. 

Jätteeksi luokittelun päättyminen - EoW

Suomessa on ollut tavoitteena edistää kiertotalouteen siirtymistä helpottamalla eräiden materiaalien jätteeksi luokittelusta poistumista. Menettelyssä jäte nähdään tuotteen elinkaaren yhtenä vaiheena, ei pysyvänä tilana. Nykyisin Suomessa on kaksi tapaa EoW:n käytölle. Ensinnäkin Suomessa noudatetaan EU-tasoisia EoW-kriteereitä rauta-, teräs- ja alumiiniromulle, kupariromulle sekä lasimurskalle. Toiseksi on käytössä jäteluonteen tapauskohtainen harkinta, jossa jätelaissa tarkoitettujen tunnusmerkkien täyttyessä toimivaltainen viranomainen voi ratkaista, onko aine tai esine hyödyntämistoimen seurauksena lakannut olemasta jätettä. Näitä päätöksiä on tehty esimerkiksi puumurskeelle, lentotuhkalle ja kattohuoparouheelle.  

Jätedirektiivin uudistuksessa kannustetaan jäsenvaltioita edistämään jätestatuksesta luopumista, ja tässä Suomella on merkittävä mahdollisuus luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää neitseellisten raaka-aineiden korvaamista kierrätysmateriaaleilla. 

Rakennus- ja purkujätteen kierrätys

Merkittävä osa kierrätyksen lisäämiseen tähtäävistä ohjauskeinoista koskevat yhdyskuntajätteitä ja pakkausjätteitä. Näiden osalta tulee olemaan runsaasti keskustelua juuri aloittaneessa jätelakityöryhmässä, jonka tavoitteena on kevään aikana valmistella ehdotus EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanosta. Jätedirektiivissä on kuitenkin mukana useita rakennusalaa koskevia muutoksia.

Direktiivi mm. antaa mahdollisuuden luokitella jätteen käytön infrastruktuurin rakentamisessa kierrätykseksi, jos käyttö perustuu asianmukaiseen laadunvalvontaan ja täyttää tarvittavat standardit, normit ja vaatimukset. Tämä antaisi mahdollisuuden erottaa esimerkiksi laadukkaan CE-merkityn betonimurskeen käyttö vähemmän jalostetun materiaalin hyödyntämisestä esimerkiksi meluvalleissa.

Toinen kiinnostava kirjaus direktiivissä on komission velvoite tarkastella vuoden 2024 loppuun mennessä rakennus- ja purkujätteelle erillisiä materiaalikohtaisia tavoitteita. Jätteen synnyn ehkäisemiseksi puolestaan on edistettävä korjaus- ja uudelleenkäyttötoimenpiteitä ja kierrätyksen mahdollistamiseksi edistettävä valikoivaa purkamista. Pian julkaistava Purkutyöt-opas, ohjeista tekijöille ja teettäjille tulee olemaan hyvä apuväline purkuhankkeiden laadukkaaseen toteutukseen.

Winto on kumppanisi, jos etsit uusia keinoja kierrätyksen edistämiseen omassa yrityksessäsi, tarvitset lisätietoja lainsäädännön vaatimuksista tai ideoita rakennus- ja purkujätteen hallintaan.

03.01.2020Wintolle BUILD-lehden huomionosoitus
14.11.2019Ajatuksia purkualan koulutuksesta
25.10.2019World Demolition Summit - purkutyötä maailmalla!
10.06.2019Hämeen liitto selvitti maakunnan kiertotaloustoimijoita
07.05.2019Selvitys rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämisestä julkaistu
16.02.2019Kierrätyksen edistäminen on osa kiertotaloutta
30.01.2019Winto selvittää rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämistä
09.12.2018Kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan toimivaa jätemäärien seurantaa
25.11.2018Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoon muutoksia
11.11.2018Rakentamisen elinkaaressa myös purkamisella on merkitystä

Siirry arkistoon »